1. Algemeen
  1. Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast tussen de deelnemers aan de wedstrijden die lopen op www.hetgoudenei.be en de organisator van deze wedstrijden (DeGoesting, met zetel te 3111 Rotselaar, Abdijlaan 43). Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.
  2. De wedstrijden worden gratis aangeboden en doen geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van DeGoesting. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege DeGoesting tegenover de deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten. DeGoesting aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie.
  3. Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door DeGoesting. De beslissingen zullen finaal en bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep.
  4. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.
 1. Deelname en registratie
  1. Door deel te nemen, aanvaardt men onderhavig reglement, evenals de beslissingen van de wedstrijdleiding. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.
  2. Iedereen die in het bezit is van een geldig e-mailadres en die in België, Nederland of Frankrijk gedomicilieerd is, toegang heeft tot het internet en zich kenbaar maakt met geldige naam, e-mailadres en postadres kan meespelen.
  3. Komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs: spelers die niet in België, Nederland of Frankrijk gedomicilieerd zijn, alsook de familieleden van DeGoesting of van bedrijven of organisaties die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de wedstrijden, evenals hun familieleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.
  4. De organisator is onder geen beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen (waaronder materiële en lichamelijke schade) die zich voordoen tijdens, voor of na de wedstrijd (in dit geval het volgen van een wandeling en het zoeken naar locaties op basis van foto’s). Er zitten geen verzekeringen inbegrepen bij de inschrijving voor de wedstrijd.
 1. Wedstrijdverloop
  1. De wedstrijd bestaat erin de negen online tips op te lossen, Het Gouden Ei te pakken te krijgen en een selfie met Het Gouden Ei op de Facebookpagina van Het Gouden Ei te posten. Het Gouden Ei communiceert zelf ook over de winnaar wanneer we een foto met het ei ontvangen.
  2. De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien dit noodzakelijk is. Of als Het Gouden Ei eerder gevonden wordt.
  3. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen met voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent).
  4. Druk-, spel-, interpretatie-, of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.
  5. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich het recht om de betrokken deelnemer(s) van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.
  6. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of onregelmatigheden door de deelnemers begaan tijdens het volgen van een zoektocht. De organisator dringt er bij de deelnemers op aan geen schade toe te brengen, noch aan het openbaar domein, noch aan de eigendom van derden.
 1. Prijs
  1. Aan elk Gouden Ei is een kleine prijs verbonden. De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten.
 1. Privacy
  1. DeGoesting verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG of GDPR).
  2. Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd voor de eventuele afhandeling van de bezorging van de prijs die je won. In dat geval worden je gegevens louter met dat doeleinde door de derde partij verwerkt en niet langer dan nodig hiervoor bewaard.
 1. Corona
  1. Zoekende deelnemers dragen steeds een mondmasker. En wassen op regelmatig basis hun handen.
  2. Deelnemers verklaren dat ze nooit in grotere groepen samen gaan wandelen tijdens de zoektochten dan wat de geldende coronamaatregelen op dat moment toelaten. Alle door de overheid opgelegde coronamaatregelen dienen tijdens het volgen van onze zoektochten steeds correct toegepast te worden door alle deelnemers.